Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korszystając ze sklepu https://tomelektron.pl/ wyrażasz zgodnę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie

Filtrujx

Regulamin

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 26.05.2023r.

­

­REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.tomelektron.pl

­

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

­

§1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym­ www.tomelektron.pl  prowadzony jest przez firmę TOM-ELEKTRON Tomasz Lewandowski ul Cypryjska 33, 52-121 Wrocław, telefon: 071-346-43-40 e-mail:­ zamowienia@tomelektron.pl, NIP:9141394112, REGON:­932715909 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.tomelektron.pl

 3. Niniejszy Regulamin określa:

  *zakres usług świadczonych przez Sprzedającego,

  *wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający,

  *warunki zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów,

  *tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:

  *Konsumencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonująca czynności prawnej w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

  *Kupującym należy przez to rozumieć Konsumenta lub Przedsiębiorcę, dokonujących zakupu za pośrednictwem naszej  strony internetowej­

  *Przedsiębiorcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną,, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą w imieniu własnym działalność gospodarczą lub zawodową,

  *Sprzedającym należy przez to rozumieć firmę przez firmę TOM-ELEKTRON Tomasz Lewandowski ul Cypryjska 33, 52-121 Wrocław, telefon 71-346-43-40 e-mail: zamowienia@tomelektron.pl, NIP:9141394112, REGON:­932715909 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

  *Formularzu rejestracji należy przez to rozumieć dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

  *Koncie należy przez to rozumieć oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

  *Zamówieniu należy przez to rozumieć oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

  *Umowie sprzedaży należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawieraną za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

  *Produkcie należy przez to rozmieć dostępną w Sklepie internetowym rzecz ruchomą, będącą przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

  *Koszyku należy przez to rozumieć wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

  *Dowodzie zakupu należy przez to rozumieć paragon fiskalny, fakturę VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,

  *Załącznik nr 1 –  dołączony do Regulaminu  dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7,

  *Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §9.

­

 1. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy:   zamowienia@tomelektron.pl

 3. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 5. Regulamin udostępniony jest Kupującym nieodpłatnie na w/w stronie. Na żądanie każdego Kupującego, który wskaże adres mailowy treść Regulaminu zostanie również przesłana drogą elektroniczną.

­

§ 2.­Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

TOM-ELEKTRON Tomasz Lewandowski ul Cypryjska 33, 52-121 Wrocław, telefon 71-­346-43-40 , e-mail:­ zamowienia@tomelektron.pl, NIP:9141394112, REGON:­932715909 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki świadczy drogą elektroniczną m.in. :

 1. usługi w zakresie internetowej hurtowej i detalicznej sprzedaży sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego,

 2. części do wyżej wymienionego sprzętu,

 3. usługi w zakresie elektrycznych artykułów użytku domowego.

­

§ 3.­Warunki techniczne

 1. Możliwość dokonania zakupu na stronie internetowej Sprzedającego jest uzależniona od spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego odpowiednio następujących wymagań technicznych:

  *zastosowania najnowszych wersji przeglądarek Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera lub Google Chrome z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java,

  *posiadanie czynnego konta poczty elektronicznej.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają dokonanie zakupów.

­

§ 4.­Składanie, potwierdzenie i weryfikacja złożonych zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

 2. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji­ zgodne ze stanem faktycznym­i tym samym założenie Konta.

 3. Poprawnie złożone Zamówienie obejmuje: dane kontaktowe i adresowe Kupującego,­wybór Produktu wraz z ceną, sposób dostawy, sposób płatności.

 4. Przed złożeniem zamówienia Kupujący ma prawo dowolnie zmieniać zawartość Zamówienia. W tym celu powinien kliknąć w napis „Koszyk”. Po przekierowaniu do strony „Zawartość koszyka” kliknąć w tekst „Kontynuuj zakupy” - ponownie wybrać rodzaj i ilość Produktu.

 5. Po złożeniu Zamówienia jego treść może być skorygowana lub anulowana przez Kupującego w ciągu 1 godziny od chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego. W tym celu należy skontaktować się z obsługą sklepu telefonicznie pod numerem 71-­346-43-40 lub drogą elektroniczną anulować złożone Zamówienie.

 6. Sprzedawca w razie wątpliwości dokonuje weryfikacji złożonego Zamówienia pod kątem jego rzetelności i prawdziwości. W przypadku stwierdzenia nierzetelności lub nieprawdziwości założonego Zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo do jego anulowania.

 7. W przypadku gdy­ Kupującym jest Konsument, wówczas­ Sprzedający nawiąże z nim kontakt w sposób wskazany w formularzu zamówienia.­W przypadku nieusunięcia wątpliwości w zakresie informacji i danych wskazanych przez Kupującego będącego Konsumentem w formularzu zamówienia Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 8. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma od Sprzedającego automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji w formie wiadomości e-mail. W potwierdzeniu zamieszcza się dane Kupującego, ilość zamówionych Produktów, cenę jednostkową, cenę całkowitą oraz dane Sprzedającego, o których mowa w § 1 pkt 4 lit. d.

 9. Z chwilą otrzymania przez Kupującego w/w potwierdzenia Zamówienia, Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą.

 10. Nieotrzymanie od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do 24 godzin po złożeniu Zamówienia, oznacza że Zamówienie mogło nie dojść do Sprzedającego.

 11. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych, od potwierdzenia złożenia Zamówienia.

 12. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować Zamówienia z tego powodu, że przedmiot Zamówienia nie jest dostępny - niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W takiej sytuacji umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedającym poczytuje się jako niezawartą.


­

§ 5.­Wykonanie umowy

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

 2. Sprzedający realizuje Zamówienie w sposób wybrany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

 3. Kupujący może wybrać następujące sposoby dostawy za pośrednictwem:

  *IN-POST paczkomat – PACZKOMATY IN-POST ,

  *podmiotów świadczących usługi kurierskie – DPD

 1. Kupujący może osobiście odebrać zamówiony Produkt w siedzibie Sprzedającego.

 2. Kupujący jest uprawniony do zmiany dostawcy przesyłki lub jej rodzaju. Jeżeli zmiana następuje przed złożeniem Zamówienia Kupujący powinien ponownie wybrać rodzaj dostawy. Jeżeli Kupujący chce zmienić rodzaj dostawy po złożeniu Zamówienia powinien skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą lub drogą elektroniczną w ciągu 1 godziny od złożenia Zamówienia.

 3. Koszty przesyłki Produktu pokrywa Kupujący, w przypadku Zamówienia dotyczącego Produktu, którego­­ łączna wartość przekracza 300 zł­ (trzysta złotych brutto) koszty przesyłki ponosi Sprzedający, nie dotyczy to produktów wielkogabarytowych.

 4. W przypadku wysyłki za pośrednictwem;

 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej in-post stawkę opłaty ustala się według cennika tegoż operatora,

 2. za pośrednictwem firmy kurierskiej – zgodnie z taryfami zamieszczonymi na stronie internetowej Sprzedającego.

 1. W przypadku Zamówienia dotyczącego Produktu, którego­­ łączna wartość przekracza 300 zł­ (trzysta złotych brutto) koszty przesyłki ponosi Sprzedający, nie dotyczy to kabli, lamp oraz produktów wielkogabarytowych.

 2. Kupujący zobowiązuje się do odebrania zamówionego Produktu.

 3. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki z odbiorem Produktu Sprzedający może oddać Produkt na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.­Oprócz tego Sprzedający ma możliwość sprzedać rzecz na rachunek Kupującego, powinien jednak wyznaczyć mu dodatkowy termin do jej odebrania.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

­

§ 6.­Cena

 1. Kupujący od chwili złożenia Zamówienia związany jest ceną za poszczególne zamówione przez siebie Produkty.

 2. Ceny zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Podane ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 3. Sprzedający dopuszcza płatność ceny w następujący sposób:

 1. przelewem na rachunek bankowy
  PKO BP S.A.
  75 1440 1156 0000 0000 0957 6541

  *przekazem pocztowym,

  *płatnością za pobraniem,

  *gotówka (w przypadku odbioru osobistego).

  *Kupujący otrzymuje­ paragon lub fakturę VAT za zakupione Produkty.

  *Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

­

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221­Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93­z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

 2. Uprawnienie powyższe przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:                                                                                                                                                                                                                    * Jeśli towar  spełnia warunki : jest w nie naruszonym stanie,  nie był montowany, jest  w oryginalnym opakowaniu, zwrot tylko z oryginałem dokumentu zakupu                                                                                                                                                                                                                                                 *świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  *umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

  *umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  *umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  *umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

  *szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  *umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

  *umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

  *umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

  *dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

  *umów zawartych w drodze aukcji publicznej ,

  *umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

  *umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

 2. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

 3. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. Kupujący  odpowiada za przesyłki nierejestrowane.

 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu dla Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221­Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93­z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

­

§ 8.­Gwarancja

 1. Kupujący otrzymuje wraz z zakupionym Produktem podbitą kartę gwarancyjną lub plombę gwarancyjną.

 2. Sprzedawane Produkty są nowe i objęte gwarancją producenta, dotyczy to Produktów w opisie, w których zaznaczono gwarancję.

 3. * Po montażu  nie uwzględnia się reklamacji jeśli klient nie poinformował sprzedawcy o pomiarach technicznych a odbiegały one od normy
 4. Jeśli towar  spełnia warunki : jest w nie naruszonym stanie,  nie był montowany, jest  w oryginalnym opakowaniu, zwrot tylko z oryginałem dokumentu zakupu, reklamacja może być rozparzana
 5. Gwarancją objęte są:
 • akumulatory żelowe -1 rok,
 • Lasery-1 miesiąc,
 • oświetlenie i listwy LED - 6 miesięcy,
 • piloty-1 miesiąc
 • inwertery i płyty
 • tunery DVB-T - 2 lata
 • Elementy gotowe - 2 lata
POZOSTAŁE GRUPY TOWAROWE SĄ WYJĘTE Z RĘKOJMI I GWARANCJI
&Produkty które nie podlegają gwarancji

 • Tranzystory,
 • Układy scalone
 • Triaki i inne półprzewodniki


Rękojmia za wady

 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Umów zawieranych przez Sprzedającego z Konsumentem. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką wyłącza się przepisy o rękojmi uregulowane w Kodeksie cywilnym. 
 2. Jeżeli Towar sprzedany przez Sprzedającego ma wady fizyczne lub prawne (rękojmia), które istniały w chwili wydania Towaru Konsumentowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze sprzedanym, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Ponadto bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 (dwóch) lat od daty wydania Towaru i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady.
 3. W razie wystąpienia wady Towaru Konsument może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Ponadto:
   - może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego; przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia; obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady;
   - nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
  3. może żądać wymiany Towaru na wolny od wad
  4. może żądać usunięcia wady;
   - Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedający może jednakże odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. Zgłoszenie reklamacji, powinno zawierać zakres działań, których wykonania Konsument oczekuje od Sprzedającego, opis wady Towaru, dokument potwierdzający nabycie u Sprzedającego reklamowanego Towaru (np. kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, wyciąg z rachunku bankowego) oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar. Konsument może w tym celu skorzystać z formularza reklamacji (dot. Konsumentów) stanowiącego załączniknr2 do Regulaminu.
  Konsument w tym celu wysyła Zgłoszenie reklamacji na adres poczty elektronicznej: zamowienia@tomelektron.pl lub pisemnie na adres TOM-ELEKTRON Tomasz Lewandowski ul Cypryjska 33, 52-121 Wrocław
 5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Towar wadliwy do siedziby Sprzedającego oznaczonej w Umowie sprzedaży  do TOM-ELEKTRON Tomasz Lewandowski ul Cypryjska 33, 52-121 Wrocław
 6. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 7. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, najpóźniej do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Sprzedający w tym terminie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 8. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedający nie ustosunkuje się do żądania Konsumenta, oznacza to, że uznał żądanie za zasadne.
 9. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.
 10. W razie braku możliwości wymiany Towaru na wolny od wad Sprzedający zwraca Konsumentowi należność za reklamowany Towar wraz z kosztami jego dostarczenia. 
 11. Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  - uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  - uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a Sprzedawcą;
  - może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl. 


Gwarancja jakości

 


  1. Na określone Towary oferowane w Sklepie internetowym Sprzedający udziela następującej gwarancji: Gwarancją objęte są: akumulatory żelowe -1 rok, lasery-1 miesiąc, piloty-1 miesiąc, inwertery i płyty -1 miesiąc, moduły plazma-1 miesiąc, powielacze - 6 miesięcy,  trafo powielacze- 6 miesięcy, tunery DVB-T - 2 lata, tunery TV - 6 miesięcy, zasilacze - 6 miesięcy. Na pozostałe produkty nie udzielamy gwarancji.
  2. Okres Gwarancji jest indywidualnie oznaczony dla poszczególnych grup towarowych  i informacja o jego czasie trwania jest zamieszczona powyżej . Okres gwarancji liczy się od daty wydania Towaru Kupującemu .
  3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
  4. Sprzedający wydaje Kupującemu wraz z Towarem sprzedanym dokument gwarancyjny (podbita karta gwarancyjna albo plomba gwarancyjna) oraz sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.
  5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  6. W ramach gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych jeżeli wady ujawnią się w terminie objętym gwarancją. W przypadku niemożliwości naprawienia wadliwego Towaru, Sprzedający wymieni Towar na nowy – wolny od wad. W przypadku niemożliwości ani naprawy ani wymiany Towaru na nowy Sprzedający zwraca cenę Towaru Kupującemu na rachunek bankowy przez niego wskazany.
  7. Należy zachować dowód zakupu Towaru wydany przez Sprzedającego oraz załączyć go w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez Sprzedającego.
  8. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
  9. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają:
   1. po upływie okresu Gwarancji;
   2. w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Sprzedający;
   3. w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Sprzedającego i Producenta Towaru;
   4. w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację Towaru.
  10. Zgłoszenie wady towaru przez Kupującego i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego Towaru.
  11. Zgłoszenie gwarancji, powinno zawierać opis wady Towaru, dokument potwierdzający nabycie u Sprzedającego reklamowanego Towaru (np. kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, wyciąg z rachunku bankowego) oraz numer rachunku bankowego, na który w razie niemożliwości naprawy Towaru lub jego wymiany na nowy Sprzedający zwróci cenę za Towar. Kupujący może w tym celu skorzystać z formularza gwarancji stanowiącego  załączniknr2 do Regulaminu.
   Kupujący w tym celu wysyła zgłoszenie gwarancji na adres poczty elektronicznej: zamowienia@tomelektron.pl
  12. Sprzedający jest zobowiązany wykonać obowiązki wynikając z niniejszej gwarancji w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru przez Kupującego.
  13. W razie zaistnienia wad Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Towar Sprzedającemu na koszt Sprzedającego na adres: TOM-ELEKTRON Tomasz Lewandowski ul Cypryjska 33, 52-121 Wrocław

­

§ 9.­Reklamacja

 1. Sprzedający wobec Kupującego, ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i wady prawne Produktu (rękojmia za wady fizyczne oraz wady prawne) - stosownie do treści przepisów Kodeksu Cywilnego.

 2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu miesiąca od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową wysyłając Sprzedawcy­ odpowiednie zawiadomienie, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z rękojmi.

 3. Zawiadomienie, o którym mowa w niniejszym paragrafie może być dokonane telefonicznie, listem poleconym (na adres Sprzedającego), lub za pomocą poczty elektronicznej.

 4. Zawiadomienie powinno zawierać:

 1. zwięzły opis stwierdzonej usterki;

 2. datę jej powstania;

 3. Dowód zakupu lub jego kopię.

 1. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedający udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.

 2. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, najpóźniej do14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, chyba że podane w reklamacji dane lub informacje zawierają błędy lub wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Sprzedający zwróci się do Kupującego o uzupełnienie zgłoszenia. Termin rozpatrzenia reklamacji jest liczony od daty dokonania przez Kupującego uzupełnienia.

 3. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkuje się do treści zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się iż uznał je za uzasadnione.

 4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt.

 5. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

­

§ 10.­Ochrona danych osobowych

 1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

 2. Sprzedający wykorzystuje i przechowuje dane osobowe Kupujących wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.

 3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

 4. Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

­

§ 11.­Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego ­spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r. i ma zastosowanie do Zamówień złożonych po tym dniu.

 3. Sprzedający o każdorazowej zmianie niniejszego Regulaminu zawiadomi w formie stosowanego obwieszczenia na  swojej stronie internetowej­. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 4. Sprzedający jest uprawniony do zmiany lub wydania nowego Regulaminu w razie:

 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawach wpływających na treść niniejszego Regulaminu;

 2. zmian organizacyjno-prawnych w Tomelektron Tomasz Lewandowski;

 3. zmiany zasad komunikacji za pomocą sieci Internet wywołanych postępem technologicznym lub decyzjami stosownych władz.­

 4. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

 6. Załącznik nr 1 Odstąpienie od umowy                                                                                                                                                                                      
                                                                                                            Miejscowość..........................., data.........
   
  Imię i nazwisko konsumenta (ów):
  ..............................................
  Adres konsumenta (ów):
  .............................................
  Adres e-mail:
  .............................................
  Numer telefonu:
  .............................................
  Numer zamówienia:
  ...................................................
  Data wydania Towaru:
  ...............................................
                                                                                 TOM-ELEKTRON
                                                                                 Tomasz Lewandowski
                                                                                 ul Cypryjska 33, 52-121 Wrocław
  Oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
  z Konsumentem
  Ja/My ..................................... niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym
  odstąpieniu
  od umowy sprzedaży następujących Towarów:
  ............................................................................................................................
  ...........................................................................................................................
  Numer rachunku bankowego na który ma zostać dokonany zwrot wpłaconych tytułem zamówienia
  środków pieniężnych (w przypadku gdy jest inny niż ten z którego dokonano zapłaty):
  ...............................................................................................................
  Posiadacz rachunku bankowego: .................................................................................
  ..........................................
  Podpis konsumenta (ów)
  (tylko jeżeli formularz jest
  przesyłany w wersji papierowej)
   
   
   
   
   
   
   
   Załącznim nr 2  Formularz reklamacji Towaru- Gwarancja
                                                                                 Miejscowość..........................., data..............
  Imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy:
  ..............................................
  Adres zamieszkania / siedziby:
  .............................................
  Adres e-mail:
  .............................................
  Numer telefonu:
  .............................................
  Numer zamówienia:
  ...................................................
  Data wydania Towaru:
  ...............................................
                                                                                 TOM-ELEKTRON
                                                                                  Tomasz Lewandowski
                                                                                 ul Cypryjska 33, 52-121 Wrocław
                                        Reklamacja Towaru (GWARANCJA)
  Niniejszym zawiadamiam, że Towar zakupiony przeze mnie jest wadliwy.
  Wada polega na: ..............................................................................................     .........................................................................................................................................
          Wada została stwierdzona w dniu ...................................................................................
  W przypadku niemożliwości naprawy Towaru ani jego wymiany na nowy proszę o zwrot wpłaconych
  tytułem zamówienia środków pieniężnych na rachunek bankowy nr (w przypadku gdy jest inny niż ten )
          dokonano zapłaty): ........................................................................................
          Posiadacz rachunku bankowego: .......................................................................................
  ..........................................
  Podpis
  (tylko jeżeli formularz jest
  przesyłany w wersji papierowej

 

 

MiStral e-sklep PRO v. 2.35.10 © Mistral e-Sklep B2C, MS Systems - Mistral Systemy Internetowe 2023